ต่างชาติลงทุนในไทย 8 เดือนปี’65 กว่า 83,282 ล้าน เพิ่มขึ้น 66% ญี่ปุ่นนำโด่ง

ภาพประกอบข่าว

พาณิชย์เผย 8 เดือนปี 2565 ต่างชาติลงทุนในไทยกว่า 83,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% ญี่ปุ่นนำโด่ง 32,897 ล้านบาท จ้างงานคนไทยรวมกว่า 3,762 คน

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รายงานให้ทราบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2565 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 381 ราย

โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 141 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 240 ราย

โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 83,282 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 3,762 คน โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 96 ราย (ร้อยละ 25) เงินลงทุน 32,897 ล้านบาท สิงคโปร์ 64 ราย (ร้อยละ 17) เงินลงทุน 10,665 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 49 ราย (ร้อยละ 13) เงินลงทุน 3,277 ล้านบาท ฮ่องกง 28 ราย (ร้อยละ 7.4) เงินลงทุน 7,788 ล้านบาท เยอรมนี 17 ราย (ร้อยละ 4.5) เงินลงทุน 1,203 ล้านบาท เนเธอร์แลนด์ 16 ราย (ร้อยละ 4.2) เงินลงทุน 4,907 ล้านบาท และจีน 16 ราย (ร้อยละ 4.2) เงินลงทุน 14,719 ล้านบาท

ต่างชาติลงทุนในไทย 8 เดือนปี’65 กว่า 83,282 ล้าน เพิ่มขึ้น 66% ญี่ปุ่นนำโด่ง

ภาพประกอบข่าว

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (มกราคม-สิงหาคม) พบว่า อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 (ปี 2565 อนุญาต 381 ราย ปี 2564 อนุญาต 330 ราย) เม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 33,156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 (ปี 2565 ทุน 83,282 ล้านบาท ปี 2564 ทุน 50,126 ล้านบาท)

และจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้น 953 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 (ปี 2565 จ้างงาน 3,762 คน ปี 2564 จ้างงาน 2,809 คน) โดยปี 2564 ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนสูงสุด คือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับปี 2565

8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2565 ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ

บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และตรวจสอบระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับโครงการโรงผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับสนามบินอู่ตะเภา บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) สำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษา เชิงเทคนิคแบบครบวงจรในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การช่วยเหลือด้านการออกแบบ การพัฒนา และทดสอบระบบ เป็นต้น บริการออกแบบด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำยาอะคริลิก

บริการให้ใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์ สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า และสั่งซื้อสินค้าและบริการ บริการพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big Data, Data Analytics

การลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ของปี 2565 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดใน 8 เดือนนี้ โดยมีเงินลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 33,236 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 31 ราย ลงทุน 21,983 ล้านบาท สิงคโปร์ 7 ราย ลงทุน 1,826 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกา 5 ราย ลงทุน 1,074 ล้านบาท ธุรกิจที่ลงทุน

อาทิ 1) บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ FUEL PUMP MODULE 2) บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค และการออกแบบเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ และ 3) บริการบุรอง (Lining) ชิ้นส่วนของเครน รอก ลิฟต์ และแม่แรง เป็นต้น

คาดว่าอีก 4 เดือนที่เหลือ (ก.ย.-ธ.ค.) ของปี 2565 จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่อนคลายให้มีการเปิดประเทศ และเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ เฉพาะเดือนสิงหาคม 2565 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติ 58 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 19 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 39 ราย

โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,648 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 454 คน ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทย

เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้ทางเทคนิคเฉพาะทางการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของรถไฟฟ้า องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือส่งเสริมการขายของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบสารสนเทศความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเชิงป้องกัน องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการบุรองเครน รอก ลิฟต์ และแม่แรง เป็นต้น

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ บริการสำรวจ ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบจ่ายไฟเหนือขบวนรถไฟฟ้าบริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง รวมทั้งทดสอบระบบ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ และผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์

บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบระบบท่อส่งก๊าซไนโตรเจนและก๊าซไฮโดรเจน สำหรับโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซ บริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน (SOFTWARE PLATFORM) ซึ่งเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มแสดงข้อมูลและตัวชี้วัดของผู้ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บริการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น

เลือกตั้ง นายก อบจ.ร้อยเอ็ด "เศกสิทธิ์ เพื่อไทย ชนะแลนด์สไลด์ 228,513

เคลื่อนไหวแล้ว "คาราคูร์ต" ดาวตบตุรกี โพสต์หลังแพ้ "วอลเลย์บอลหญิงไทย" ศึกชิงแชมป์โลก

ปิดน้ำตกแม่สา ที่เชียงใหม่ หลังมีน้ำป่าไหลหลากระดับ 4 ห้ามเข้าเด็ดขาด

ส.ยกเหล็กไทย ร่วมยินดีโค้ชนพดล ติดยศร้อยตรี ลุยติวเข้มนักกีฬาลุยศึกโลก

เขินก่อนได้แชมป์ "แข้งทาจิกิสถาน" โชว์เหนือยิงจุดโทษแบบชิพ แต่เบาเข้ามือโกล (คลิป)

‘นพดล’ เข้าใจ กกต. ต้องปฏิบัติตาม กม.เลือกตั้ง แต่หากมีปัญหาควรแก้ไขบทบัญญัติให้ดีขึ้น

‘อาเซียน’ถก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ปรับแผนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจปี66-67

พนง.แตกตื่น! ลุงไม่รู้ตัวรถไหลพุ่งทะลุเซเว่นฯ คอหวยไม่พลาดรีบส่องทะเบียน

จากซีโร่สู่ฮีโร่ "สุภโชค" เผยเบื้องหลังกลับมานำชัย "ทีมชาติไทย" ชนะ "ตรินิแดด"

ผลรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30 “ร่างทรง” กวาดเพียบ “ญาดา - จ๋าย ไททศมิตร” คว้านักแสดงนำ

เสือเหลืองอกหักดวลจุดโทษพ่าย ทาจิกิสถาน ชวดแชมป์คิงส์คัพ

ครบ 7 เดือน ‘แตงโม’ จากไป FC ทำอาหารแจกขอบคุณคนในชุมชนพิบูลสงคราม

“ดีอีเอส” โชว์ยอด 9 เดือน ปิดเว็บผิดกฎหมายแล้ว 4,735 ยูอาร์แอล

เวทีโต้วาที “Battle for Better” #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา” นักเรียนปะทะทีมรองผู้ว่าฯ กทม.

แคมเปญสุดเจ๋ง ! ดักยุง 1 จาน แลก ข้าว 1 กิโลกรัม

เศรษฐกิจโค้งสุดท้ายยังเหนื่อย ธุรกิจไม่คาดหวัง ‘รัฐบาล’ ช่วยพลิกวิกฤต รอลุ้นเลือกตั้งใหม่

NEWS RELATED

ฉลาดสุดๆ ฟุตบอลเดินสายแห่งหนึ่งจุดไฟติดลูกบอล แก้ปัญหาแข้งจอมเลี้ยง (คลิป)

ฉลาดสุดๆ ฟุตบอลเดินสายแห่งหนึ่งจุดไฟติดลูกบอล แก้ปัญหาแข้งจอมเลี้ยง (คลิป) ฟุตบอลเดินสายแห่งหนึ่งของโลก แก้ปัญหานักเตะที่ชอบจับบอล เลี้ยงบอลนานๆ ด้วยการจุดไฟใส่ลูกบอล แม้จะร้อนแต่ก็ยังเตะกันต่อไป วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เกิดประเด็นที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ หลังในทวิตเตอร์มีการแชร์คลิปฟุตบอลเดินสายของต่างประเทศแห่งหนึ่ง ที่แม้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นที่ใด แต่บรรยากาศในคลิปนี้ถือว่าเป็นที่พูดถึงเยอะมากๆ คลิปดังกล่าวเป็นการแข่งขันของ 2 ฝั่งที่มีผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวและดำพร้อมกับนุ่งโสร่งเตะฟุตบอล แต่ลูกฟุตบอลที่พวกเขาเตะนั้นติดไฟอยู่ และไม่มีทีท่าว่าจะดับลงง่ายๆ เสียด้วย ซึ่งทั้งผู้เล่นทุกคนพร้อมใจกันวิ่งเข้าหาลูกฟุตบอลที่ติดไฟ และเตะกันอย่างเมามัน พร้อมทั้งมีอาการแสบร้อนที่เท้า เนื่องจากไฟลวก แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดกันง่ายๆ ซึ่งชาวเน็ตก็ต่างสงสัยกันมากว่าฟุตบอลนี้อยู่ในประเทศอะไร และยังมีการคาดการณ์ว่าเตะกันในประเทศไทยอีกด้วย แต่ก็มีการคาดการณ์จากภาษาและการแต่งกายว่าคล้ายๆ กับอินโดนีเซีย เช่นกัน อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ฉลาดสุดๆ ฟุตบอลเดินสายแห่งหนึ่งจุดไฟติดลูกบอล แก้ปัญหาแข้งจอมเลี้ยง (คลิป) ข่าวที่เกี่ยวข้อง ตามข่าวก่อนใครได้ที่ – Website : www.thairath.co.th – LINE Official : ...

View more: ฉลาดสุดๆ ฟุตบอลเดินสายแห่งหนึ่งจุดไฟติดลูกบอล แก้ปัญหาแข้งจอมเลี้ยง (คลิป)

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 เตรียมรับ PERFECT STORM เจอ 6 ปัจจัยเสี่ยง

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 เตรียมรับ PERFECT STORM เจอ 6 ปัจจัยเสี่ยง เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 มี 6 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจฉุดให้การเติบโตต่ำกว่าคาด เสมือนหมอกปกคลุมทั่วฟ้าท่ามกลางมหาพายุ  ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะใกล้ฟื้นตัวเท่ากับช่วงก่อนโควิด-19 แต่ขาดการกระจายตัวและอุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ มีเพียงกลุ่มท่องเที่ยวฟื้นได้เร็ว ส่วนปัญหาเงินเฟ้อยังรุนแรงต่อ เพราะแม้เงินเฟ้อจะลดลงแต่ราคาสินค้าและบริการหลากหลายหมวดหมู่เริ่มขยับขึ้นหลังผู้ผลิตอั้นต้นทุนต่อไปไม่ไหว ดอกเบี้ยขึ้น – ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รุมเร้าไตรมาส 4 นอกจากนี้ ยังคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง ด้านการเมืองไทย อาจเห็นรัฐบาลยุบสภาฯ ช่วงไตรมาส 4 ถึงต้นปีหน้า มีผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติที่เตรียมย้ายฐานมาไทยและการลงทุนภาครัฐโครงการใหม่อาจชะลอออกไปก่อนมีรัฐบาลใหม่ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย กระทบการส่งออกและการท่องเที่ยวไทย คือ วิกฤติพลังงานในยุโรปที่กระทบการบริโภคและการลงทุนหากยุโรปมีปัญหากับรัสเซีย และปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวแรงหลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ และการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ สวนทางกับจีนที่ลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ...

View more: เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 เตรียมรับ PERFECT STORM เจอ 6 ปัจจัยเสี่ยง

ดอนชี้กรณีไบเดนยังอยู่ระหว่างพูดคุย ย้ำเดือน พ.ย. เป็นโอกาสทอง

ภาพประกอบข่าว ดอนชี้กรณีไบเดนยังอยู่ระหว่างพูดคุย ย้ำเดือน พ.ย. เป็นโอกาสทอง นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 77 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กล่าวถึงการตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเปคในไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าแต่ละเขตเศรษฐกิจเป็นสมาชิกของเอเปค ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างมีความชอบธรรม ซึ่งเราก็หวังว่าเขาจะมากัน แต่เขาจะมาหรือไม่ก็กลับไปสู่ประเด็นที่พูดกันว่าเขามีความพร้อม หรือติดขัดเรื่องอะไรไหม เขามีอะไรหลายหลายๆ อย่างไหมที่ทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการพิจารณาเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม แต่อย่างน้อยๆ ก็มีความพยายามในการสานต่อการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องเหล่านี้ “อย่างที่พูดไปว่าในเดือนพฤศจิกายนถือเป็นโอกาสทอง คือโอกาสของการพบปะกันระหว่างประเทศรวมถึงเขตเศรษฐกิจต่างๆ มีอยู่จริง ไม่เพียงแต่มาเพื่อคุยเฉพาะเรื่องเอเปคเท่านั้น แต่ยังสามารถพูดคุยกันในเรื่องอื่นๆ ได้ในประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบหรือมีความเชื่อมโยงกับภูมิภาค เป็นโอกาสหนึ่งของประเทศที่มีความสนใจกับปัญหาทั้งมวลของภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อจะใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ขึ้น”นายดอนกล่าว เมื่อสอบถามถึงรายงานข่าวที่ว่านายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐแจ้งว่าจะไม่มาร่วมประชุมผู้นำเอเปคในไทย นายดอนกล่าวว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุยว่าเราจะจัดการกันอย่างไรเพื่อให้มีความสมบูรณ์ เพราะในระดับของเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เห็นประโยชน์ร่วมกันว่าการมาเป็นเรื่องที่ดี แต่หากจะติดขัดในประเด็นใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในหรือเรื่องส่วนตัวที่ต่างฝ่ายต่างก็มีอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องหาทางคลี่คลายแก้ไข เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วถือว่ากำลังคงพูดคุยและประสานงานกันอยู่เพื่อให้ทุกอย่างมีความสมบูรณ์มากขึ้นตามเป้าหมายดังเดิม

View more: ดอนชี้กรณีไบเดนยังอยู่ระหว่างพูดคุย ย้ำเดือน พ.ย. เป็นโอกาสทอง

สักการ ถูก ปี๋ สะกดจิตให้มาเป็นเจ้าบ่าวในงานแต่งของเธอ

สักการ ถูก ปี๋ สะกดจิตให้มาเป็นเจ้าบ่าวในงานแต่งของเธอ กรณ์ ปรากฏตัวที่นั่นและตัดหัว ปี๋ ต่อหน้าต่อตาทุกคน ละคร ศีรษะมาร ช่อง 8  โปรแกรมรายการทีวี ช่อง 3 ภาพประกอบข่าว 20.30 น. สาปซ่อนรัก ภัทรา ให้ ชัยวัฒน์ สามีเก่าของ พิศ สั่งสอน หงษ์ ชัยวัฒน์ จัดหนักพาเพื่อนมายกเค้าตู้เซฟบ้าน หงษ์ กวาดของไปเกลี้ยง สมบัติหายไม่ใหญ่เท่ากล่องชาสมุนไพรที่อยู่ในตู้เซฟหายไปด้วย GMM25 ภาพประกอบข่าว 20.30 น. ด้วยรักและหักหลัง ความลับที่ซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผย เมื่อ สรัสวดี ถูก หมวดเติม สอบสวนอย่างหนักเกี่ยวกับการตายของ ณัฐมล แถมยังถูก มีนา ตามสืบเรื่องสลับพรีเซนเทชั่นงานแต่ง พันทิวาจนรู้ความจริงอีก งานนี้ทำเอา สรัสวดี รีบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ...

View more: สักการ ถูก ปี๋ สะกดจิตให้มาเป็นเจ้าบ่าวในงานแต่งของเธอ

‘จอห์น’ หนุ่มไทยหนึ่งเดียวของเอเชีย คว้าโควต้าลุยศึกสเก็ตบอร์ดอาชีพโลก

ภาพประกอบข่าว ‘จอห์น’ หนุ่มไทยหนึ่งเดียวของเอเชีย คว้าโควต้าลุยศึกสเก็ตบอร์ดอาชีพโลก  “จอห์น” ชยากร วงศ์วัฒน์โสภณ นักสเก็ตบอร์ดหนุ่มทีมชาติไทย หนึ่งเดียวของไทยแและเอเชีย ชาวบุรีรัมย์ วัย 22 ปี โชว์ลีลาสุดยอดเอาชนะ ดาเมียน ฟิลิปเป นักสเก็ตบอร์ดชาวฝรั่งเศส คว้าโควต้าเข้าร่วมศึกสเก็ตบอร์ดอาชีพระดับโลก รายการ “เดอะ แบทเทิล ออฟ เดอะ เบอร์ริคส์” ครั้งที่ 13 ได้สำเร็จ พร้อมฟิตซ้อมต่อที่สหรัฐอเมริกา เพื่อไปลุยศึกชิงแชมป์โลก ที่บราซิล ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ “จอห์น” ชยากร วงศ์วัฒน์โสภณ นักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทย วัย 22 ปี ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันสเก็ตบอร์ดอาชีพ รายการ “เดอะ แบทเทิล ออฟ เดอะ เบอร์ริคส์ (The Battle of ...

View more: ‘จอห์น’ หนุ่มไทยหนึ่งเดียวของเอเชีย คว้าโควต้าลุยศึกสเก็ตบอร์ดอาชีพโลก

คฑาวุธ ตั้งเป้าประเดิม 3 แต้มเหนืออิรัก ศึกฟุตซอลเอเชียน คัพ

ภาพประกอบข่าว คฑาวุธ หาญคำภา ผู้รักษาประตูของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ตั้งเป้าเก็บ 3 แต้มเหนืออิรัก ประเดิมศึกฟุตซอล AFC Futsal Asian Cup 2022 ภาพประกอบข่าว ความเคลื่อนไหวทัพนักเตะ ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ชุดเตรียมลุยศึก AFC Futsal Asian Cup 2022 ที่ประเทศคูเวต ที่เตรียมจะประเดิมสนามพบทีมชาติอิรัก ในวันที่ 27 กันยายนนี้ ล่าสุดวันที่ 25 กันยายน โปรแกรมการฝึกซ้อม ณ โรงแรมที่พัก คราวน์ พลาซ่า ผู้ช่วยโค้ช เอลอย อลอนโซ่ นำทัพนักเตะยืนเส้นยืดสายเข้าฟิตเนส ก่อนรับประทานอาหารและดูวีดีโอ ก่อนจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมสนามจริง ซาอัด อัล อับดุลลาห์ ฮอลล์ ในเวลา 18.00น. ตามเวลาท้องถิ่น โดย”ท็อป” ...

View more: คฑาวุธ ตั้งเป้าประเดิม 3 แต้มเหนืออิรัก ศึกฟุตซอลเอเชียน คัพ

พนังกั้นน้ำขาด! ผู้ว่าฯศรีสะเกษ พบชนวนเหตุมวลน้ำซัดถนนพัง สั่งซ่อมด่วน

กรณีถนนลาดยางเส้นทางระหว่างบ้านหนองบัวดง กับ บ้านทัพส่วย บริเวณท่าทรายรุ่งอรุณไปบ้านดงเค็ง ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ห่างจากท่าทรายรุ่งอรุณประมาณ 600 เมตร ถูกมวลน้ำสะสมจำนวนมากไหลเชี่ยวกรากถนนพังถล่มขาดเป็นระยะทางยาวประมาณ 30 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ มวลน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านบริเวณทุ่งหนองแห้ว ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น พนังกั้นน้ำขาด! ผู้ว่าฯศรีสะเกษ พบชนวนเหตุมวลน้ำซัดถนนพัง สั่งซ่อมด่วน ความคืบหน้า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง ปภ.ศรีสะเกษ ฝ่ายปกครอง และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดย ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงกรณีถนนพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ขาดว่า ได้ออกไปดูในพื้นที่ด้วยตนเองแล้วพบว่าพนังกั้นน้ำของเขื่อนราษีไศลขาดเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะขาด แล้วทำให้น้ำของลำห้วยเสียวไหลทะลักเข้ามาทางเขื่อนราษีไศลหรือเข้าไปในพื้นที่ของ อ.ศิลาลาดและ อ.ราษีไศล เร็วขึ้น ตอนนี้ได้ส่งผลกระทบให้เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 ต้นโค่นล้มลง ซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เข้าไปตัดไฟแล้วเพื่อความปลอดภัย นายวัฒนา ...

View more: พนังกั้นน้ำขาด! ผู้ว่าฯศรีสะเกษ พบชนวนเหตุมวลน้ำซัดถนนพัง สั่งซ่อมด่วน

แม่ร้องสื่อฯทวงความเป็นธรรม อ้างลูกถูกครูตบ พ่อลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด

แม่ร้องสื่อฯทวงความเป็นธรรม อ้างลูกถูกครูตบ พ่อลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด แม่พา ป.6 ร้องสื่อฯ ช่วยเป็นกระบอกเสียงทวงความเป็นธรรม อ้างลูกถูกครูพละตบ-ท้าให้มาเอาเรื่อง ด้านเด็กเผยกลัวไม่อยากไปโรงเรียน-พร้อมเล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุให้ฟัง พ่อลั่นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด เมื่อวันที่ 25 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.พรนภา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ได้พา ด.ช.เอ (นามสมมุติ) อายุ 12 ปี ซึ่งเป็นบุตรชาย และเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พร้อมนำใบรับรองแพทย์ผลการตรวจร่างกายจาก รพ.บางบ่อ เข้าพบสื่อมวลชนเพื่อช่วยความช่วยเหลือให้เป็นกระบอกเสียงทวงความเป็นธรรม หลังอ้างว่าบุตรชายถูกครูสอนวิชาพละศึกษา ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้มือตบที่หัว ใบหน้า และปาก อีกทั้งยังพูดในทำนองท้าให้เด็กกลับไปฟ้องพ่อแม่และมาเอาเรื่องที่โรงเรียน จากนั้นยังบังคับให้เด็กนั่งลงกับพื้นแล้วใช้มือตบซ้ำอีกรอบ จนเด็กมีอาการมึนหัว ปวดบริเวณใบหน้า ปาก และมีรอยช้ำที่หน้าอก จากการสอบถาม ด.ช.เอ เล่าว่า ตนกลัวไม่อยากไปโรงเรียน ...

View more: แม่ร้องสื่อฯทวงความเป็นธรรม อ้างลูกถูกครูตบ พ่อลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด

แบโผ 14 แข้งช้างศึกเท่าเปล่า ชุดเตรียมป้องกันแชมป์อาเซียน 2022

เดนมาร์ก เชือด ฝรั่งเศส - เนเธอร์แลนด์ เฉือน เบลเยียม ซิวแชมป์กลุ่มเนชันส์ ลีก

สอท. จี้ กกต.รีบแจงให้ชัด วิธีการหาเสียง-ลักษณะต้องห้าม หาเสียงเลือกตั้ง

น้องเทนนิสนำทัพจอมเตะไทย สู้ศึกแมนเชสเตอร์ โค้ชเชจัดคอร์สเสริมแกร่ง

ตำนานบทใหม่! Daytrade คว้าเเชมป์ PSC 2 สมัยติด คว้าสิทธิ์เล่นชิงเเชมป์โลกปลายปีนี้

อาลัยราชินีนักบู๊ไทย ‘ม.ล.สุรีย์วัล’ เสียชีวิตด้วยวัย 59 ปี

เจ้าของฟาร์มไก่ชนไม่รู้ยืนปัสสาวะ ไอ้หลามตัวเขื่องพุ่งฉกหวิดงับเจ้าโลก

ดุจริงๆ! หนุ่มฉุนต่อยแพ้กลางวงเหล้า กลับไปเอาปืนมาไล่ยิง แต่โดนสวนเข้า 3 นัดร่วง

สาวเตือนอุทาหรณ์ 'ไส้ติ่งแตก' ช้าแค่ 2 นาทีตายแน่ เผยอาการ ยังนึกว่าอาหารเป็นพิษ

‘มาโน่’ ยกเครดิตลูกทีมคว้าที่ 3 ‘คิงส์คัพ’ ได้แข้งหน้าใหม่ลุยอาเซียน

เมียพาผัวส่งรพ.บอกตร.โดนลอบยิง พิรุธโผล่ก่อนรับลั่นไกเองเหตุหึงหวง

ต่างคนต่างงง? สั่งหมูสับผัดซีอิ๊วราดข้าว แต่กลับได้มาแบบนี้ ชาวเน็ตถกสนั่น บอกที่ถูกต้องแบบนี้

OTHER NEWS

Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network