เปิดผลสำรวจ ที่พักรองรับผู้สูงอายุ ทั่วประเทศมีกว่า 700 แห่ง ศูนย์ข้อมูลชี้ส่วนใหญ่รองรับคนรวย ส่วนคนจนหมดสิทธิ

เปิดผลสำรวจ ที่พักรองรับผู้สูงอายุ ทั่วประเทศมีกว่า 700 แห่ง ศูนย์ข้อมูลชี้ส่วนใหญ่รองรับคนรวย ส่วนคนจนหมดสิทธิ

ภาพประกอบข่าว

เปิดผลสำรวจ ที่อยู่อาศัยรองรับผู้สูงอายุ ทั่วประเทศมีกว่า 700 แห่ง ศูนย์ข้อมูลชี้ส่วนใหญ่รองรับคนรวย ส่วนคนจนหมดสิทธิ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน รายงานข่าวจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แจ้งว่า จากการที่โครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งหมายถึงประชากรผู้มีอายุเกินกว่า 60 ปี จะมีสัดส่วนมากกว่า 20.0% ของประชากรไทยทั้งหมด และคาดการณ์ว่าประชากรผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจะมีสัดส่วนถึง 28.0% ในปี 2578 แต่การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้สูงอายุในปัจจุบันยังคงเติบโตช้า และไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุในปัจจุบัน

การสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศ ปี 2566 นี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้กับภาครัฐและภาคเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุทุกระดับรายได้ รวมถึงยังเป็นข้อมูลที่จะนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านที่อยู่อาศัยให้กับตนเองหรือผู้สูงอายุในบ้าน

ภาพรวมข้อมูลที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

ทั้งนี้จากการ สำรวจโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน 758 แห่ง รองรับผู้สูงอายุได้รวม 19,490 คน มีอัตราการเข้าพัก 69.3% ซึ่งพบว่าเป็น 1.ประเภทเนิร์สซิ่งโฮม หรือ สถานบริบาลผู้สูงอายุ จำนวนถึง 708 แห่ง รองรับได้รวม 15,324 คนหรือ ร้อยละ 78.6% มีอัตราการเข้าพัก 63.7% 2.ประเภท Residential หรือที่อยู่อาศัยซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุแต่ยังสามารถดูแลตัวเองได้ ออกแบบโดยใช้หลักการ Universal Design จำนวน 19 แห่ง รองรับได้รวม 1,328 คน เช่น สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย, โครงการเวลเนสซิตี้ และบุศยานิเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น มีอัตราการเข้าพัก 73.0% 3.ประเภทสถานสงเคราะห์/มูลนิธิ 26 แห่ง รองรับได้รวม 2,681 คน มีอัตราการเข้าพัก 100.0% 4.ประเภทโรงพยาบาล จำนวน 4 แห่ง รองรับได้รวม 155 คน และมีเข้าพัก 53.5% และ 5. ประเภท Day Care จำนวน 1 แห่ง

เปิดผลสำรวจ ที่พักรองรับผู้สูงอายุ ทั่วประเทศมีกว่า 700 แห่ง ศูนย์ข้อมูลชี้ส่วนใหญ่รองรับคนรวย ส่วนคนจนหมดสิทธิ

ภาพประกอบข่าว

10 จังหวัดที่มีโครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุมากสุด

ทั้งนี้ การกระจายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุใน 10 จังหวัดแรก มีจำนวน 574 แห่ง หรือ 75.7% ของที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุทั้งหมด โดยกระจายในจังหวัด 1.กรุงเทพฯ 257 แห่ง รองรับได้รวม 7,140 คน มีอัตราการเข้าพัก 68.2% 2. นนทบุรี 78 แห่ง รองรับได้รวม 1,759 คน มีอัตราการเข้าพัก 68.3% 3. เชียงใหม่ 54 แห่ง รองรับได้รวม 688 คน มีอัตราการเข้าพัก 81.8% 4. ชลบุรี 42 แห่ง รองรับได้รวม 822 คน มีอัตราการเข้าพัก 64.6% 5.ปทุมธานี 39 แห่ง รองรับได้รวม 877 คน มีอัตราการเข้าพัก 72.5% 6. นครปฐม 30 แห่ง รองรับได้รวม 876 เข้าพัก มีอัตราการเข้าพัก 59.1% 7.สมุทรปราการ 24 แห่ง รองรับได้รวม 1,206 คน มีอัตราการเข้าพัก 40.1% 8. ขอนแก่น 19 แห่ง รองรับได้รวม 669 คน มีอัตราการเข้าพัก 88.9% 9. ราชบุรี 16 แห่ง รองรับได้รวม 425 คน มีอัตราการเข้าพัก 39.1 % และ 10. พิษณุโลก 15 แห่ง รองรับได้รวม 217 คน มีอัตราการเข้าพัก 79.1%

รายงานข่าวระบุว่า การสำรวจยังพบว่า สิทธิในการครอบครองที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นประเภทสิทธิแบบเช่ารายเดือน 699 แห่ง หรือ ร้อยละ 92.5% รองลงมาเป็นประเภทสิทธิแบบการอยู่อาศัยตลอดชีวิต 34 แห่ง หรือ 4.5% สิทธิแบบมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 14 แห่ง หรือ 1.9% และสิทธิการเช่าระยะยาว 9 แห่ง หรือ 1.2% ของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด ส่วนลักษณะโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้อาคารที่มีลักษณะอาคารแบบบ้านเดี่ยว เป็นสัดส่วน 56.6% รองลงมาเป็นประเภทอาคารพักอาศัยรวม เป็นสัดส่วน 33.3% โดยจำแนกเป็นโครงการที่มีขนาดจำนวนเตียงไม่เกิน 20 เตียง เป็นสัดส่วน 54.8% และขนาดจำนวนเตียงเกินกว่า 20 เตียง 343 แห่ง เป็นสัดส่วน 45.2% ทั้งนี้พบว่า ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบันของไทยยังคงมุ่งเน้นการรองรับผู้สูงอายุไทยเป็นสำคัญ คือ ประมาณ 99.1%

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้ข้อสังเกตว่า แม้ว่าโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบันมีการขยายตัวขึ้นอย่างมากในช่วง 5 – 6 ปีที่ผ่านมา แต่ที่อยู่อาศัยที่พัฒนาขึ้นกระจุกตัวในบางพื้นที่ ยังไม่ได้กระจายตัวไปครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ทำให้ไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยที่รองรับกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง และในภาพรวมก็ยังมีจำนวนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความต้องการในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุของไทยที่ปัจจุบันมีจำนวน 12.9 ล้านคน และคาดว่าจะมีผู้สูงอายุที่ต้องการที่อยู่อาศัยประมาณ 5% หรือประมาณ 650,000 คน แต่คาดการณ์ว่าอาจมีผู้สูงอายุที่สามารถเข้าสู่ระบบการบริการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเพียง 1.0% หรือ ประมาณ 130,000 คน ขณะที่ในปัจจุบันมีที่อยู่อาศัยรองรับผู้สูงอายุได้เพียงไม่เกิน 20,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีจำนวน 435 แห่ง และรองรับได้ประมาณไม่เกิน 12,000 คน โดยมีสัดส่วนถึง 57.0% และ 61.4% ของทั่วประเทศ ตามลำดับ

“โครงการที่มีการพัฒนาขึ้นส่วนใหญ่เป็นการรองรับกลุ่มคนที่มีฐานะปานกลางค่อนข้างดีและฐานะดีขึ้นไป ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลางและฐานะไม่ดีนักยังคงมีการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในการรองรับอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่า ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุของรัฐที่จัดให้บางแห่งในปัจจุบันมีผู้ลงชื่อรอขอเข้าอยู่อาศัย 2,500 – 3,000 คน แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถจัดที่อยู่อาศัยรองรับได้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นโจทย์ที่สำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลในการหาแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในการรองรับผู้สูงอายุได้เพียงพอสำหรับทุกกลุ่ม”

เปิดผลสำรวจ ที่พักรองรับผู้สูงอายุ ทั่วประเทศมีกว่า 700 แห่ง ศูนย์ข้อมูลชี้ส่วนใหญ่รองรับคนรวย ส่วนคนจนหมดสิทธิ

ภาพประกอบข่าว

ดร.วิชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนนโยบายที่จะดึงดูดชาวต่างชาติในกลุ่มที่เกษียณอายุเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานให้มีมากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนา Medical Hub และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะช่วยทำให้ประเทศไทยเป็น Retirement Heaven และ Retirement Destination สำหรับผู้สูงอายุทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากที่จะช่วยดึงดูดชาวต่างชาติที่ต้องการหาที่พำนักระยะยาวช่วงวัยเกษียณ และทำให้ประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในโลก ด้วยเหตุผลทางการเงินที่มีค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับเงินบำนาญที่เขาได้รับ รวมถึงมีมาตรฐานและการบริการที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

OTHER NEWS

15 minutes ago

NBK attends Career Fair of 5th Wave of ‘Partners to Employ Them’ initiative

15 minutes ago

Starc the ‘X factor’ for Australia’s World Cup campaign, says Marsh

15 minutes ago

Video: Brad Pitt and Angelina Jolie's daughter Vivienne drops dad's last name in Playbill credit for The Outsiders... as ugly divorce battle rages on

20 minutes ago

Japan spots Chinese ships near disputed isles for record 158 days

20 minutes ago

Natalia, Duchess of Westminster to receive new title after son's wedding

20 minutes ago

LG battery recall ramps up as 4400 homes remain at risk

20 minutes ago

South Park: The End of Obesity Special Reveals First Look at Thinner Cartman

20 minutes ago

Boost for Ange: 60m star now prefers signing for Tottenham over Newcastle

20 minutes ago

‘They’re out of control’: flock of 100 feral chickens torments village

20 minutes ago

Mark Hamill Strikes Back At Trump's Awkward Self-Own With Perfect ‘Star Wars’ Tweak

20 minutes ago

Man City and West Ham duo outline future plans as Liverpool ace attracts interest

23 minutes ago

Mavericks rally past Timberwolves, secure 3-0 series lead

25 minutes ago

Tash Raven killed in horrific hit and run on Boundary Road in Urangan on the Sunshine Coast

25 minutes ago

California woman revealed a routine background check led to a shocking discovery

25 minutes ago

90 Day Fiancé: Happily Ever After?: Jasmine Pineda accuses fiancé Gino Palazzolo of trying to control her

25 minutes ago

Today Extra goes off the rails as a puppy poops live on-air: 'Why is so much coming out?!'

25 minutes ago

I invited every child in my daughter's class to her birthday party except one - now mums are calling me a 'bully'

26 minutes ago

Bank of Japan Governor Ueda: We Must Re-Anchor Inflation Expectations

26 minutes ago

Pandemic-born ice cream shop still thriving four years later

27 minutes ago

Russia’s battle-hardened army is learning – and it’s very bad news for Nato

27 minutes ago

Luka Doncic Assigns Kyrie Irving New Nickname After Mavs Victory

27 minutes ago

“I found it amazing” – Irish Open winner on playing famous Irish golf course

27 minutes ago

Shaquille O’Neal Concerned By Karl-Anthony Towns’ Postgame Behavior

27 minutes ago

Bank Holiday Monday threatens Jekyll and Hyde weather as experts warn sun will keep switching to rain and back and those going out should 'take a brolly'

27 minutes ago

Huge croc that twice lunged at fisherman is caught

27 minutes ago

Cancer battle: Why Kate’s public absence could be longer than first thought

27 minutes ago

'Everybody is concerned about' the economy ahead of the next federal election

28 minutes ago

‘Massive:’ Big miners push new green trucks

32 minutes ago

On This Day in 2013: Kieron Pollard Led Mumbai Indians to Their First-Ever IPL Title

32 minutes ago

Congress pays tribute to former PM Jawaharlal Nehru on his 60th death anniversary

33 minutes ago

Things to do this week, from a new food hall and desert run to children's classes

33 minutes ago

Christopher Bell: ‘What a twist of emotions’ after win

33 minutes ago

Environment watchdog made 'backroom deal' with state-run logging group putting endangered marsupial at risk, advocates claim

33 minutes ago

Traveling to Ukraine: What to see in wartime Kyiv

33 minutes ago

Jewish General Hospital says mental health services improved by Mindstrong Fitness Fundraiser

34 minutes ago

Analysis-In China, Starbucks tries to avoid price war but gets dragged into discounting

34 minutes ago

See inside €750,000 Wicklow home offering patio dining on former railway platform

34 minutes ago

LeBron James Could Lose $50 Million In Salary If He And Bronny Team Up On The Phoenix Suns

34 minutes ago

Matildas star Caitlin Foord's romance with teammate Katie McCabe is confirmed with one word after their rumoured love kicked off a scandal at the World Cup

34 minutes ago

Channel Seven looking for a co-host to join Dr Chris Brown's new series Dream Home - as the very familiar face they're chasing for the role is revealed