Keutamaan Surat Al Waqiah Lengkap Bacaannya Arab,Latin dan Artinya

SURYA.CO.ID – Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam bacaan Al Qur’an, salah satunya Surat Al Waqiah, surat ke-56 yang terletak pada juz-27 dengan 96 ayat.

Bacaan Surat Al Waqiah adalah salah satu surat dalam Al Qur’an yang diyakini dapat menjadi amalan penarik rezeki.

Mengutip buku Rahasia Dahsyat Al Fatihah, Ayat Kursi dan Al Waqiah untuk Kesukesan Karier dan Bisnis, keutamaan Surat Al Waqiah ini berdasarkan hadits Nabi.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya:

“Ajarilah istri-istri kalian surat waqiah, karena ia adalah suratul ghina (surat penjemput kekayaan)”.

Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Al Waqiah merupakan surat kekayaan, ad-Dailamiy dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Surat al-Waqiah adalah surat kekayaan maka bacalah dan ajarkanlah ia kepada anak-anakmu”. (HR. Ad-Dailamiy)

Berikut bacaan Surat Al Waqiah lengkap Arab, latin dan artinya.

Surat Al Waqiah Ayat 1-96

1.

????? ???????? ????????????

izaa waqo’atil-waaqi’ah

“Apabila terjadi hari Kiamat,”

2.

?????? ????????????? ?????????

laisa liwaq’atihaa kaazibah

“terjadinya tidak dapat didustakan (disangkal).”

3.

????????? ??????????

khoofidhotur roofi’ah

“(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain).”

4.

????? ??????? ????????? ??????

izaa rujjatil-ardhu rojjaa

“Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya,”

5.

????????? ?????????? ??????

wa bussatil-jibaalu bassaa

“dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya,”

6.

????????? ???????? ???????????

fa kaanat habaaa`am mumbassaa

“maka jadilah ia debu yang beterbangan,”

7.

?????????? ????????? ????????

wa kuntum azwaajan salaasah

“dan kamu menjadi tiga golongan,”

8.

?????????? ????????????? ???? ???????? ?????????????

fa ash-haabul-maimanati maaa ash-haabul-maimanah

“yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu,”

9.

?????????? ????????????? ???? ???????? ?????????????

wa ash-haabul-masy`amati maaa ash-haabul-masy`amah

“dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu,”

10.

?????????????? ????????????

was-saabiquunas-saabiquun

“dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk surga),”

11.

?????????? ???????????????

ulaaa`ikal-muqorrobuun

“mereka itulah orang yang dekat (kepada Allah),”

12.

??? ??????? ??????????

fii jannaatin-na’iim

“berada dalam surga kenikmatan,”

13.

??????? ????? ?????????????

sullatum minal-awwaliin

“segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,”

14.

????????? ????? ?????????????

wa qoliilum minal-aakhiriin

“dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian,”

15.

????? ?????? ????????????

‘alaa sururim maudhuunah

“mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata,”

16.

????????????? ????????? ?????????????

muttaki`iina ‘alaihaa mutaqoobiliin

“mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.”

17.

??????? ?????????? ???????? ?????????????

yathuufu ‘alaihim wildaanum mukholladuun

“Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,”

18.

??????????? ??????????????? ???????? ????? ??????????

Bi`akw?biw wa ab?r?qa wa ka`sim mim ma’?ndengan

membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir,

19.

???? ????????????? ??????? ????? ?????????????

L? yu?adda’?na ‘an-h? wa l? yunzif?nmereka

tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,

20.

??????????? ??????? ????????????????

Wa f?kihatim mimm? yatakhayyar?n

dan buah-buahan apa pun yang mereka pilih,

21.

???????? ?????? ??????? ?????????????

Wa la?mi ?airim mimm? yasytah?n

dan daging burung apa pun yang mereka inginkan.

22.

???????? ???????

wa ??run ‘?n

Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah,

23.

??????????? ??????????? ??????????????

Ka`am??lil-lu`lu`il-makn?n

laksana mutiara yang tersimpan baik.

24.

????????? ????? ???????? ????????????

Jaz?`am bim? k?n? ya’mal?n

Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.

25.

??? ???????????? ??????? ??????? ?????? ????????????

l? yasma’?na f?h? lagwaw wa l? ta`??m?

Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa,

26.

?????? ??????? ??????? ???????

ill? q?lan sal?man sal?m?

tetapi mereka mendengar ucapan salam.

27.

?????????? ?????????? ?? ???? ???????? ????????????

Wa a?-??bul-yam?ni m? a?-??bul-yam?n

Dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu.

28.

???? ?????? ????????????

F? sidrim makh??d

(Mereka) berada di antara pohon bidara yang tidak berduri,

29.

????????? ????????????

Wa ?al-?im man??d

dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),

30.

???????? ????????????

Wa ?illim mamd?d

dan naungan yang terbentang luas,

31.

????????? ????????????

Wa m?`im mask?b

dan air yang mengalir terus-menerus,

32.

???????????? ???????????

Wa f?kihating ka??rah

dan buah-buahan yang banyak,

33.

???? ???????????? ?????? ?????????????

L? maq??’atiw wa l? mamn?’ah

yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya,

34.

????????? ??????????????

Wa furusyim marf?’ah

dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

35.

??????? ??????????????? ???????????

Inn? ansya`n?hunna insy?`?

Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari itu) secara langsung,

36.

??????????????? ???????????

Fa ja’aln?hunna abk?r?

lalu Kami jadikan mereka perawan-perawan,

37.

??????? ???????????

Uruban atr?b?

yang penuh cinta (dan) sebaya umurnya,

38.

??????????? ????????????

Li`a?-??bil-yam?n

untuk golongan kanan,

39.

??????? ????? ???????????????

Sullatum minal-awwal?n

segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

40.

????????? ????? ??????????????

Wa ?ullatum minal-?khir?n

dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.

41.

?????????? ?????????? ?? ???? ???????? ???????????

Wa a?-??busy-syim?li m? a?-??busy-syim?l

Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

42.

???? ???????? ????????????

F? sam?miw wa ?am?m

(Mereka) dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih,

43.

???????? ????? ????????????

Wa ?illim miy ya?m?m

dan naungan asap yang hitam,

44.

???? ??????? ?????? ????????

L? b?ridiw wa l? kar?m

tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

45.

????????? ???????? ?????? ?????? ?????????????

Innahum k?n? qabla ??lika mutraf?n

Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewah-mewah,

46.

?????????? ??????????? ????? ????????? ????????????

Wa k?n? yu?irr?na ‘alal-?in?il-‘a??m

dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar,

47.

?????????? ???????????? ?? ???????? ??????? ???????? ???????? ??????????? ???????? ?????????????????

Wa k?n? yaq?l?na a i?? mitn? wa kunn? tur?baw wa ‘i??man a inn? lamab’???n

dan mereka berkata, �Apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

48.

??????????????? ??????????????

A wa ?b?`unal-awwal?n

Apakah nenek moyang kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?�

49.

???? ????? ?????????????? ????????????????

Qul innal-awwal?na wal-?khir?n

Katakanlah, �(Ya), sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian,

50

????????????????? ????? ????????? ?????? ??????????

Lamajm?’?na il? m?q?ti yaumim ma’l?m

pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

51.

????? ????????? ???????? ??????? ??????? ?????????????????

Summa innakum ayyuha?-??ll?nal-muka??ib?n

Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan!

52.

???????????? ???? ?????? ????? ??????????

La`?kil?na min syajarim min zaqq?m

pasti akan memakan pohon zaqqum,

53.

?????????????? ??????? ????????????

Fa m?li`?na min-hal-bu??n

maka akan penuh perutmu dengannya.

54.

????????????? ???????? ???? ????????????

Fa sy?rib?na ‘alaihi minal-?am?m

Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.

55.

????????????? ?????? ??????????

Fa sy?rib?na syurbal-h?m

Maka kamu minum seperti unta (yang sangat haus) minum.

56.

????? ?????????? ?????? ??????????

H??? nuzuluhum yaumad-d?n

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.�

57.

?????? ???????????? ????????? ?????????????

Na?nu khalaqn?kum falau l? tu?addiq?n

Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan (hari berbangkit)?

58.

?????????????? ???? ???????????

A fa ra`aitum m? tumn?n

Maka adakah kamu perhatikan, tentang (benih manusia) yang kamu pancarkan.

59.

?????????? ??????????????? ???? ?????? ??????????????

A antum takhluq?nah? am na?nul-kh?liq?n

Kamukah yang menciptakannya, ataukah Kami penciptanya?

60.

?????? ?????????? ?????????? ????????? ????? ?????? ?????????????????

Na?nu qaddarn? bainakumul-mauta wa m? na?nu bimasb?q?n

Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan Kami tidak lemah,

61.

?????? ???? ?????????? ????????????? ?????????????? ???? ??? ??? ????????????’

Al? an nubaddila am??lakum wa nunsyi`akum f? m? l? ta’lam?n

untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (di dunia) dan membangkitkan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

62.

???????? ?????????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????????

Wa laqad ‘alimtumun-nasy`atal-?l? falau l? ta?akkar?n

Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

63.

?????????????? ???? ?????????????

A fa ra`aitum m? ta?ru??n

Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?

64.

?????????? ??????????????? ???? ?????? ?????????????

A antum tazra’?nah? am na?nuz-z?ri’?n

Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan?

65.

???? ???????? ???????????? ???????? ?????????? ??????????????

Lau nasy?`u laja’aln?hu hu??man fa ?altum tafakkah?n

Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami hancurkan sampai lumat; maka kamu akan heran tercengang,

66.

?????? ???????????????

Inn? lamugram?n(sambil berkata),

�Sungguh, kami benar-benar menderita kerugian,

67.

???? ?????? ??????????????

Bal na?nu mahr?m?n

bahkan kami tidak mendapat hasil apa pun.�

68.

?????????????? ????????? ???????? ?????????????

A fa ra`aitumul-m?`alla?? tasyrab?n

Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

69.

?????????? ???????????????? ???? ????????? ???? ?????? ???????????????

A antum anzaltum?hu minal-muzni am na?nul-munzil?n

Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?

70.

???? ???????? ?????????? ???????? ????????? ????????????

Lau nasy?`u ja’aln?hu uj?jan falau l? tasykur?n

Sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur?

71.

?????????????? ???????? ???????? ???????????

A fa ra`aitumun-n?rallat? t?r?n

Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan (dengan kayu)?

72.

?????????? ???????????? ???????????? ???? ?????? ?????????????

A antum ansya`tum syajaratah? am na?nul-munsyi`?n

Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah Kami yang menumbuhkan?

73.

?????? ??????????? ?????????? ??????????? ????????????????

Na?nu ja’aln?h? ta?kirataw wa mat?’al lil-muqw?n

Kami menjadikannya (api itu) untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.

74.

????????? ??????? ??????? ???????????

Fa sabbi? bismi rabbikal-‘a??m

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Mahabesar.

75.

?????? ???????? ?????????? ???????????

Fa l? uqsimu bimaw?qi’in-nuj?m

Lalu Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.

76.

????????? ???????? ????? ???????????? ?????????

Wa innah? laqasamul lau ta’lam?na ‘a??m

Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui,

77.

??????? ?????????? ?????????

Innah? laqur`?nung kar?m

dan (ini) sesungguhnya Al-Qur’an yang sangat mulia,

78.

???? ?????? ????????????

F? kit?bim makn?n

dalam Kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh),

79.

???? ?????????? ?????? ?????????????????

L? yamassuh? illal-mu?ahhar?n

tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.

80.

?????????? ????? ?????? ?????????????

Tanz?lum mir rabbil-‘?lam?n

Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

81.

??????????? ??????????? ???????? ?????????????

A fa bih??al-?ad??i antum mud-hin?n

Apakah kamu menganggap remeh berita ini (Al-Qur’an),

82.

?????????????? ?????????? ????????? ?????????????

Wa taj’al?na rizqakum annakum tuka??ib?n

dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima (dari Allah) justru untuk mendustakan(-Nya).

83.

?????????? ????? ???????? ??????????????

Falau l? i?? balagatil-?ulq?m

Maka kalau begitu mengapa (tidak mencegah) ketika (nyawa) telah sampai di kerongkongan,

84.

?????????? ??????????? ?????????????

Wa antum ??na`i?in tan?ur?n

dan kamu ketika itu melihat,

85.

???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???? ????????????

Wa na?nu aqrabu ilaihi mingkum wa l?kil l? tub?ir?n

dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat,

86.

?????????? ???? ???????? ?????? ?????????????

Falau l? ing kuntum gaira mad?n?n

maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai (oleh Allah),

87.

???????????????? ???? ???????? ??????????

Tarji’?nah? ing kuntum ??diq?n

kamu tidak mengembalikannya (nyawa itu) jika kamu orang yang benar?

88.

????????? ???? ????? ???? ?????????????????

Fa amm? ing k?na minal-muqarrab?n

Jika dia (orang yang mati) itu termasuk yang didekatkan (kepada Allah),

89.

???????? ???????????? ?? ?????????? ????????

Fa rau?uw wa rai??nuw wa jannatu na’?m

maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga (yang penuh) kenikmatan.

90.

????????? ???? ????? ???? ???????? ????????????

Wa amm? ing k?na min a?-??bil-yam?n

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,

91.

???????? ????? ???? ???????? ????????????

Faa sal?mul laka min a?-??bil-yam?n

maka, �Salam bagimu (wahai) dari golongan kanan!� (sambut malaikat).

92.

????????? ???? ????? ???? ???????????????? ???????????????

Wa amm? ing k?na minal-muka??ib?na?-??ll?n

Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,

93.

???????? ????? ?????????

Fa nuzulum min ?am?m

maka dia disambut siraman air yang mendidih,

94.

????????????? ????????

Wa ta?liyatu ja??m

dan dibakar di dalam neraka.

95.

????? ????? ?????? ????? ????????????

Inna h??? lahuwa ?aqqul-yaq?n

Sungguh, inilah keyakinan yang benar.

96.

????????? ??????? ??????? ???????????

Fa sabbi? bismi rabbikal-‘a??m

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Mahabesar.

News Related

OTHER NEWS

Melihat Bazar UMKM untuk Indonesia yang Digelar Kementerian BUMN

Jakarta: Kementerian BUMN mendorong perluasan pasar dan peningkatan daya saing UMKM melalui ‘Bazar UMKM untuk Indonesia’ edisi September 2023 pada 21-24 September 2023 di Gedung Sarinah, Jakarta. Pembukaan Bazar UMKM ... Read more »

Mahasiswa di Sleman Jadi Tersangka Pembuangan 2 Bayi Kembar

Pelaku membuang bayinya di Sungai Buntung, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman pada 14 September 2023. Sleman: EW, 19, seorang mahasiswa yang membuang anak kembarnya di sungai ditetapkan menjadi tersangka. Ia membuang ... Read more »

Link PDF Formasi PPPK Kemenag 2023, Ada untuk S1 Semua Jurusan, Ini Info Pendaftarannya

Rincian formasi PPPK Kemenag 2023 untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis. (Sumber: Instagram @bkngoidofficial) JAKARTA, KOMPAS.TV – Pada 2023, Kementerian Agama (Kemenag) tidak hanya membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil ... Read more »

Sriwijaya FC Dikritik Gegara Makan Ikan Bakar, Pelatih Tidak Ambil Pusing

Sriwijaya FC di Liga 2 2023/24. Foto: Situs web resmi Liga Indonesia Baru Sriwijaya FC diterpa kritik usai akun media sosial resmi klub mengunggah aktivitas para pemain yang sedang makan ... Read more »

Tak Kunjung Dapat Klub Baru, David De Gea Mulai Pikirkan Pensiun

Masa depan De Gea memang terombang-ambing setelah gagal mencapai kesepakatan terkait pembicaraan kontrak baru dengan manajemen Manchester United. Sejak meninggalkan Old Trafford pada awal musim ini, ia tak kunjung mendapatkan ... Read more »

Insiden Ajudan Kapolda Kaltara Tewas Tertembak Usai Salat Jumat,Polisi Bilang Bukan Akhiri Hidup

TRIBUNJAKARTA.COM – Insiden tewasnya Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Daniel Aditya Jaya terjadi setelah pulang Salat Jumat. Polisi menyebut insiden tersebut bukanlah aksi Brigpol Setyo mengakhiri ... Read more »

INNALILLAHI Pedagang Makanan Ini Mendadak Pingsan,Wajah Masuk Wajan Panas: Endingnya Bikin Ngilu

TRIBUNNEWSMAKER.COM -�MALANGNYA nasib seorang pedagang makanan ini setelah wajahnya tiba-tiba masuk ke dalam wajan penggorengan berisi minyak panas. Sosok pedagang makanan ini diketahui sudah berusia lanjut dan masih bekerja demi ... Read more »

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persib Bandung Liga 1 andamp Antisipasi Hodak Waspadai Kebangkitan Lawan

TRIBUNWOW.COM � Berikut prediksi skor Bhayangkara FC vs Persib Bandung pada laga pekan 13 Liga 1 2023/2024, termasuk ulasan head to head juga link live streaming. Laga Bhayangkara FC vs ... Read more »

Bali Selalu Menawan, Kian Bersih, sekalipun Makin Macet

Bali Selalu Menawan, Kian Bersih, sekalipun Makin Macet Selesai sarapan, kami bersiap berangkat ke bandara. Kami, enam orang, membawa cukup banyak koper. Pilihan paling nyaman adalah menyewa mobil yang disediakan ... Read more »

Pengawal Pribadi Kapolda Kaltara Ditemukan Tewas Tertembak, Siapa Pelakunya?

Pengawal Pribadi Kapolda Kaltara Ditemukan Tewas Tertembak, Siapa Pelakunya? jpnn.com, BULUNGAN – Salah satu anggota Polri berinisial Brigadir Polisi (Brigpol) HS ditemukan tewas tertembak di dalam kamar rumah dinasnya yang ... Read more »

Babak Baru Kasus Mata Siswa SD di Gresik Buta Usai Dicolok Teman,Polisi Tak Temukan Tanda Kekerasan

TRIBUNSOLO.COM – Hingga saat ini penyebab kebutaan yang dialami SAH (8), siswi SD di Gresik, Jawa Timur, masih menjadi misteri. Dari hasil temuan terbaru polisi, tidak ditemukan��adanya tanda kekerasan yang ... Read more »

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Gunung Jayanti Sukabumi,Tim Gabungan Berjibaku Hingga Malam Tadi

Laporan Kontributor Tribunjabar.id M Rizal Jalaludin TRIBUNCIREBON.COM, SUKABUMI – Si jago merah masih belum berhenti berkobar di Gunung Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hingga Jumat malam tadi (22/9/2023). ... Read more »

Kecolongan TikToker Makan Nasi Padang di Bioskop, Cinema XXI Kembali Lakukan Sosialisasi ke Pengunjung

Suasana Cinema XXI Blok M Plaza pada Kamis (16/9/2021) siang. JAKARTA, KOMPAS.com – Kecolongan karena konten TikToker makan nasi Padang di dalam bioskop, pihak Cinema XXI berniat melakukan kembali sosialisasi ... Read more »

Jadwal MotoGP India, Sprint Race Pukul 17.00 WIB

Luca Marini saat berlaga pada MotoGP Perancis 2023 JAKARTA, KOMPAS.com – MotoGP India akan berlangsung Minggu ini. Pekan balapan sudah dimulai sejak Jumat (22/9/2023) di mana sesi Free Practice 1 ... Read more »

Klasemen Liga Arab Saudi,Al Nassr Naik Peringkat,Cristiano Ronaldo Top Skor Sementara

TRIBUNMANADO.CO.ID – Berikut ini update klasemen Liga Arab Saudi Pekan ketujuh Liga Arab Saudi berakhir setelah pertandingan Al Nassr vs Al Ahli, Sabtu (23/9/2023) dinihari WIB. Pertandingan Al Nassr vs ... Read more »

5 Diet Terburuk Menurut Para Ahli di 2023, Diet Keto hingga Diet Atkins

Di 2023, sebuah panel yang terdiri dari ahli diet, dokter, hingga ahli epidemiologi membantu U.S. News & World Report meninjau dan menilai 24 diet terbaik dan terburuk. Setiap tahun, US ... Read more »

Hal Positif Tersembunyi Tiap Zodiak yang Sukses Mengejutkan (Part 2)

drama Korea My Lovely Liar CewekBanget.ID – Waktunya bahas serba-serbi zodiak, girls. Membahas soal zodiak memang enggak ada habisnya, ya. Kali ini kita bakal membahas hal positif dari para zodiak. ... Read more »

"Jangan-jangan Jokowi Mau Tebar Ancaman ke Partai Politik yang Tidak Sejalan..."

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/5/2023). JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkapkan kecurigaannya terhadap Presiden Joko ... Read more »

Video: Pria Ini Nangis,Ngadu ke Polisi Imbas Ayam Dicuri,Diduga Intel Nyamar,Polisi Ungkap Fakta

SRIPOKU.COM — Belakangan video pria bertubuh kekar nangis saat melaporkan hilangnya ayam peliharaan ke Polres Tebo, Jambi, viral di media sosial. Melansir Tribun Jambi, momen tersebut diunggah oleh akun TikTok ... Read more »

JBL Luncurkan Quantum TWS Air,Earbuds Wireless untuk Gamers,Ini Harganya

TRIBUNNEWS.COM – JBL resmi meluncurkan Earbuds Wireless untuk gamers, JBL Quantum TWS Air. JBL Quantum TWS Air merupakan suksesor dari headset wireless gaming pertama mereka, JBL Quantum TWS. Harga JBL ... Read more »

Kenali Penyebab dan Syndrome Baby Blues

Kenali Penyebab dan Syndrome Baby Blues Beberapa pekan lalu jagat maya dihebohkan dengan berita seorang Perempuan yang terlihat akan membuang bayi di stasiun kreta api, beruntung petugas keamanan segera mencegahnya ... Read more »

Mobil Pemprov DKI yang "Ngebul" Melintas di Jalanan, Kadisnaker: Itu Menuju Bengkel

Tangkapan layar mobil double cabin milik Pemprov DKI Jakarta yang mengeluarkan asap tebal di Jalan Mampang Prapatan Raya, Senin (11/9/2023) JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi ... Read more »

Fenomena Ganjar Ditinggal Relawan dan Pendukung Jokowi Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Dessy Suciati Saputri, M Noor Alfian Choir Sebulan jelang pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), bakal capres dari PDIP, Ganjar Pranowo dihadapkan pada ... Read more »

Polisi Ungkap Isi Surat dan File di Mayat Ibu-Anak Tinggal Kerangka di Depok

Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terkait kasus penemuan mayat ibu dan anak di Cinere Depok, Senin (11/9/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, mengungkap temuan ... Read more »

Berapa Lama Waktu Tidur Ideal dalam Islam?

Tidur siang (ilustrasi). REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –Tidur bertujuan mengistirahatkan tubuh sehingga tubuh memiliki energi dan lebih sehat setelahnya. Tetapi itu dapat tercapai melalui tidur berkualitas dengan waktu tidur ideal. Sebab bila ... Read more »

Viral Tukang Ojek Kaget Antar 10 Meter Dapat Uang Rp 500.000

POS-KUPANG.COM – Viral sebuah tayangan berdurasi singkat di medis sosial. Dalam tayangan di media sosial terlihat seorang ojek online diminta untuk diantar ke depan. Saat si ojek lagi mempersiapkan injakan ... Read more »

Video: Panik,Mayang dan Doddy Ditagih Rp 500 Juta,Tantang dr Richard Lee Soal Pemutih

SRIPOKU.COM — Tantangan Mayang dan Dody Sudrajat soal minuman kolagen bisa memutihkan warna kulit, kini berujung kepanikan. Sebab, ayah dan anak itu ditagih Rp 500 juta oleh Dr Richard Lee. ... Read more »

Arema FC Bangkit di Liga 1 2023 Berkat Kecerdikan Fernando Valente : Saya Berikan Ide-ide Baru

SURYAMALANG.COM, MALANG – Terseok-seok di awal musim hingga laga pekan kesembilan Liga 1 2023, kini Arema FC bangkit dengan meraih dua kemenangan. Dua kemenangan itu terjadi di pekan ke-10 dan ... Read more »

Hasil Autopsi 2 Jenazah Anonim tanpa Kepala di Lampung Selatan

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Hasil autopsi dua jenazah anonim tanpa kepala di Lampung Selatan sudah diumumkan oleh tim forensik RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Dokter forensik RSUD Bob Bazar ... Read more »

Rukyah Sendiri ala dr Zaidul Akbar,Cara Ampuh Bersihkan Jin Jahat di Tubuh,Pakai Tempe dan Kurma

SRIPOKU.COM – Untuk mengusir jin jahat di tubuh kita, rupanya kita bisa melakukan rukyah sendiri. Rukyah sendiri untuk mengusir jin jahat ini juga sangat mudah dilakukan. Salah satunya menurut dr ... Read more »
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự